Skip to main content

Organisatie

De bedrijfstakgroep (Btg) Handel vertegenwoordigt de opleidingen in de sectoren Handel en Mode. Dit zijn de opleidingen in de sector Retail, de commerciële opleidingen, e-commerce, ondernemerschapsopleidingen en Fashion-opleidingen. De Fashion-opleidingen zijn binnen de Btg georganiseerd in een eigen cluster.

De belangrijkste taken van de Btg zijn:

  • Organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten (regionale bijeenkomsten, BPV Platform, Platform Examinering, Platform BBL, docentendag, tweedaagse)
  • Professionalisering van onderwijs en examinering (trainingen en werkbijeenkomsten, kwaliteit borgen, evaluaties)
  • Ondersteunen van validering en implementatie kwalificatiedossiers (opstellen inspiratie- en servicedocumenten, kennisdeling over het herontwerp)

De Btg Handel is één van de negen bedrijfstakgroepen (Btg’s) van de MBO Raad. De activiteiten van de Btg worden jaarlijks vastgelegd in een activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd.

Om meer doelgericht de handelsopleidingen te kunnen ondersteunen en expertise te bundelen, is in 1996 de Stichting Handelsonderwijs Nederland (SHN) opgericht. De stichting heeft zich ten doel gesteld het handelsonderwijs in Nederland te bevorderen en verder al hetgeen hier rechtstreeks mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De leden van de Btg Handel dragen een ledenbijdrage af aan de SHN.

De SHN kent een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en 5 bestuursleden. Het bestuur van de SHN fungeert tevens als bestuur van de Btg Handel.